skip to Main Content
"Vzgojimo ustvarjalce, ne le uporabnike tehnologije."
Splošne določbe

Avtor vsebin, ki so objavljene na spletni strani 404.si, je Zavod 404, Zasebni zavod za raziskave, razvoj in inovacije, Mencingerjeva ulica 7, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju Zavod), ki spletne vsebine pripravlja, upravlja in vzdržuje.

Zavod si pridržuje pravico spreminjati, dodajati ali odstraniti vsebino spletnih strani (delno ali v celoti) brez predhodnega opozorila. Vsi uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.
Zavod si bo prizadeval zagotavljati točnost, pravilnost in ažurnost objavljenih vsebin, vendar ne zagotavlja in prevzema odgovornosti za njihovo točnost in celovitost, kot tudi ne za škodo, ki bi bila uporabniku povzročena z uporabo teh spletnih strani oziroma njenih vsebin.

Uporabnik se izrecno strinja in potrjuje, da Zavod lahko uporablja uporabnikove osebne podatke izključno za opravljanje storitev Zavoda, ki jih ponuja. Zavod jamči uporabniku, da bo uporabnikove osebne podatke obravnaval skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Z uporabo spletnih strani uporabnik sprejema in se strinja s Splošnimi pogoji uporabe spletnih strani, pravili in pogoji prijave ter odjave na posamezen tečaj, prejemanjem e-novic/ponudb in obvestil Zavoda.

Splošna pravila poslovanja se uporabljajo tudi v drugih poslih Zavoda 404, v kolikor pogodbena določila ne določajo drugače.

Splošna pravila veljajo od 30. 11. 2016 naprej in veljajo do spremembe.

Avtorske pravice

Vse vsebine (pisne in slikovne), ki so objavljene na spletnih straneh Zavoda, razen vsebin, ki jih vnesejo uporabniki sami, so zaščiteno avtorsko delo Zavoda in/ali njegovih pogodbenih partnerjev skladno z določbami Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah. Prepovedana je reprodukcija, distribucija, spreminjanje, javno prikazovanje in predvajanje ter ostale oblike izkoriščanja avtorskega dela brez izrecnega pisnega obvestila Zavoda in njegovega pisnega soglasja.

Pravila in pogoji prijave ter odjave na posamezno izobraževanje

Splošni pogoji in določila so sestavni del prijavnice na posamezno izobraževanje, ne glede na obliko prijave. Izraz izobraževanje zajema tudi druge oblike usposabljanja, kot so tečaji, delavnice, seminarji, predavanja, ipd.

Pogoji poslovanja

Na izobraževanje se lahko prijavi vsak uporabnik, fizična ali pravna oseba, ki svojo pravilno izpolnjeno prijavo odda v predvidenem roku za prijavo, ki je naveden v opisu posameznega tečaja. Uporabnika, ki se udeleži posameznega izobraževanja, poimenujemo udeleženec.

Spletno prijavo in odjavo na izobraževanje izvaja Zavod. Prejete prijave na izobraževanje izvajamo po vrstnem redu prejetih plačil, tako da se lahko stanje prijave v času prejema plačila razlikuje od stanja prijave v času oddaje prijave.

Vse navedene cene za izobraževanja so v evrih (EUR) z DDV. Veljajo cene in ostali pogoji (npr. popusti) na dan prijave na izobraževanje.

Udeleženci morajo pred iztekom roka za prijavo poravnati kotizacijo v celoti, rezen, če je sklenjen poseben predhodni dogovor z Zavodom.

Kot dokazilo o plačilu velja samo originalni račun, ki ga prejmete ob obisku / izvedbi izobraževanja.

S klikom na gumb “Prijavi se” izvedete prijavo na izobraževanje, o čemer vas obvestimo tudi na navedeni e-poštni naslov. S prijavo sklenete pogodbo na daljavo in potrjujete, da ste seznanjeni in se strinjate s tukaj navedenimi splošnimi pogoji poslovanja. V primeru vprašanj ali zahteve po pomoči pri spletni prijavi ali plačilu lahko pišete na e-pošto pisarna@404.si ali nas pokličete na 031-516-305.

Izvedba izobraževanj

Število udeležencev posameznega izobraževanja je praviloma omejeno, lokacija izvedbe izobraževanja pa je praviloma navedena na spletni strani, kjer je prijavni obrazec. V primeru opravičljivih razlogih Zavod lahko lokacijo prestavi, o tem pa prijavljene udeležence pravočasno obvesti preko e-pošte ali SMS sporočila. Odločitve o številu udeležencev in lokaciji je odločitev Zavoda, ki je dokončna in na njo ni mogoča pritožba.

Izobraževanje se izvede samo ob zadostnem številu prijavljenih udeležencev. Zavod si pridržuje pravico do odpovedi oz. spremembe izvedbe izobraževanja zaradi odpovedi udeleženca/ev ali zaradi višje sile (npr. bolezen predavatelja).

Izobraževanja se izvajajo v slovenskem jeziku, razen, če na prijavnem obrazcu ni posebej navedena izvedba v tujem jeziku.

V primeru kršitev pravil in pogojev prijave ter odjave na posamezno izobraževanje, ali kršitev drugih določil Splošnih pogojev, lahko izvajalec izobraževanja, v imenu Zavoda, udeleženca opozori in mu postavi rok za prenehanje ali odpravo kršitve. V primeru, da udeleženec s kršitvami nadaljuje, ga lahko izvajalec izobraževanja, v imenu Zavoda, izloči oz. odstrani iz izobraževanja. V tem primeru udeleženec ni upravičen do povračila že plačane celotne ali delne kotizacije.

Obveznosti uporabnika in izvajalca

Udeleženec bo :

 • po svojih najboljših močeh sodeloval pri izobraževanju,
 • skrbel, da se bo izobraževanje lahko izvajal nemoteno,
  s tujo lastnino oz. s tehničnimi pripomočki, ki jih bo uporabljal, ravnal odgovorno in bo v primeru povzročitve škode to tudi povrnil.

Zavod bo:

 • izvedel aktivnosti in zagotovil tehnično infrastrukturo za posamezno izobraževanje, kot jih je oglaševal na spletnih straneh in
 • zagotovil ustrezno usposobljenega izvajalca za kakovostno izvedbo izobraževanja.
Odstop od naročila

Zavod si pridržuje pravico, da izjemoma odstopi od izvedbe izobraževanja v primerih, če je prijav na določen datum preveč ali premalo, če ugotovi povečano plačilno tveganje udeleženca ali če prijava ni bilo oddana v skladu s pravili in splošnimi pogoji poslovanja. V vseh takih in podobnih primerih vas bomo o morebitnem odstopu od izvedbe izobraževanja s strani Zavoda obvestili v roku 3 (tri) dni po e-pošti oz. telefonu.

Odpoved prijave s strani udeleženca je možna le v pisni obliki, posredovani po e-pošti na naslov pisarna@404.si ali na naslov Zavod 404, Mencingerjeva ulica 7, 1000 Ljubljana. Ustnih odpovedi, posredovanih po telefonu, ne sprejemamo. Udeleženec ima pravico pisno odpovedati udeležbo na izobraževanju na katerega se je prijavil. Stroški odpovedi so naslednji:
do sedem (7) delovnih dni pred izobraževanjem 10 % cene kotizacije za izobraževanje,
do pet (5)delovnih dni pred izobraževanjem 30 % cene kotizacije cene kotizacije za izobraževanje,
do treh (3) delovnih dni pred izobraževanjem 50 % cene kotizacije cene kotizacije za izobraževanje,
en (1) delovni dan in odpoved na dan začetka izobraževanja 100 % cene kotizacije za izobraževanje.

Ne glede na zgornje določbe bo Zavod skušal reševati odpoved že plačanega tečaja v korist prijavljenega udeleženca (nadomestni termin, nadomestni seminar idr.). Prijava je v tem primeru prenosljiva tudi na drugo osebo ali na naslednji termin.

V primeru, da mora Zavod izvedbo izobraževanja odpovedati zaradi objektivnih razlogov na svoji strani (bolezen izvajalca, višja sila,…), zaradi premajhnega števila prijavljenih udeležencev ali pa je spremembe (datum izvedbe, lokacija izvedbe) udeležencem po svoji krivdi javil prepozno, bo Zavod udeležencem že plačane kotizacije brezobrestno vrnil v višini dejanskega plačila v roku osem (8) dni na udeleženčev transakcijski račun.

Reklamacije

Morebitne reklamacije bo Zavod sprejemal le v pisni obliki, posredovani po e-pošti na naslov pisarna@404.si ali na naslov Zavod 404, Mencingerjeva ulica 7, 1000 Ljubljana, najkasneje v roku osem (8) dni po zaključku izobraževanja. Na reklamacijo bo Zavod pisno odgovorilo v roku treh (3) delovnih dni. Za uveljavljanje reklamacij velja samo originalni račun, ki ga prejmete ob obisku izobraževanja, v povezavi s temi splošnimi pogoji, potrjenimi ob oddaji prijave.

Varovanje osebnih podatkov

Zavod zagotavlja najvišjo raven varovanja osebnih podatkov ter se zavezuje, da bo vse prejete osebne podatke, skrbno hranil in vestno ravnal z njimi. Uporabljal jih bo samo z namenom analiziranja podatkov o udeležencih izobraževanj, pošiljanja, obvestil, ponudb, reklamnega gradiva in vabil na dogodke, ter jih brez privolitve posameznih oseb, na katere se podatki nanašajo, ne bo posredoval tretjim osebam.
Udeleženec, z izpolnjenim obrazcem ali prijavnico na izobraževanje, ki se nahaja na spletnih straneh, Zavodu dovoljuje obdelavo svojih osebnih podatkov, ki so načeloma omejeni na:

 • ime in priimek,
 • naslov in kraj bivanja,
 • e-poštni naslov,
 • davčna številka (če je udeleženec pravna oseba),
 • kontaktno telefonsko številko
 • ter podatke, ki jih udeleženec vnesel v prijavne obrazce za namen opredelitve izbrane storitve ali izobraževanja.

Zavod je v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1) zavezan k varovanju osebnih podatkov svojih udeležencih in podatkov o uporabnikih brez njihove posebne privolitve ne bo predal, prodal ali zamenjal z nobeno tretjo osebo.

Udeleženec lahko kadarkoli zahteva po e-pošti na naslov pisarna@404.si ali pisno na naslov Zavoda, pregled, dopolnitev, popravo ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma prenehanje obdelave osebnih podatkov.

Podatki, ki se zbirajo in obdelujejo na tem spletnem mestu bodo razkriti le, če je taka obveznost določena v zakonu, ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi ter za zaščito in uresničevanje zakonitih interesov Zavoda.

Piškotki

Spletno mesto https://404.si uporablja piškotke, s pomočjo katerih Zavod izboljšuje uporabnikovo izkušnjo pri uporabi spletnega mesta, spremlja statistiko obiska in omogoča uporabo vtičnikov družabnih medijev. Z uporabo spletnega mesta https://404.si se šteje, da se uporabnik z uporabo piškotkov strinja.

Spori in pristojno sodišče

Uporabnik in Zavod se bosta trudila spore reševati sporazumno, v medsebojno obojestransko korist in v skladu z najboljšo prakso poslovanja. Če sporazum ne bo mogoč, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani.

Pohvale in pritožbe uporabnikov

V želji, da svoje storitve čimbolj prilagodimo vašim potrebam in pričakovanjem, bomo veseli vaših pohval , predlogov in konstruktivne kritike na e-poštni naslov pisarna@404.si.

Back To Top